Organi vrtca

Svet zavoda Vrtca Litija
Svet zavoda sestavlja 11 članov, in sicer pet predstavnikov zaposlenih, trije predstavniki staršev in trije predstavniki ustanovitelja. Člani sveta so
imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

Svet javnega vrtca odloča z večino glasov vseh članov.

Predstavniki zaposlenih: Tjaša Hauptman (predsednica), Nika Boncelj, Vida Žontar, Luka Mohar, Mojca Grošelj Radulovič.
Predstavniki staršev: Petra Bukovšek Batič, Petra Cilenšek, Mojca Štepic.
Predstavniki ustanovitelja: Alen Vidergar, Marko Zajc, Marjana Kolar.

Pristojnosti sveta
Svet javnega vrtca imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca, sprejema program razvoja vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v vrtcu in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.


Svet staršev Vrtca Litija

Svet staršev Vrtca Litija predstavlja 36 predstavnikov staršev. Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.  Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.


Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predsednik sveta staršev je Miha Zupančič.

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content