Plačilo vrtca

Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Osnova za plačilo staršev otrok, vključenih v razvojni oddelek, je cena programa za druge enako stare otroke.

Starši plačujete k ekonomski ceni programa delež, ki vam ga določi pristojni Center za socialno delo. Prispevek staršev znaša od 0 do 77 % cene programa (razporejene od 1. do 9. plačilnega razreda), odvisno od dohodka na družinskega člana. Ceno programa sprejme Občinski svet občine Litija na predlog vrtca. Prispevek staršev se določi vsako leto, zato morate najkasneje do konca decembra oddati Vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni Center za socialno delo – tudi novinci, sicer plačate najvišjo ceno programa (77 %). Z dolžniki se ravna v skladu z zakonskimi določili.

Starši, ki imate v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, ste od 1. 9. 2021 dalje za mlajšega otroka plačila oproščeni. Prav tako ste plačila oproščeni za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. 

MOŽNOST REZERVACIJE
V skladu s sklepom Občinskega sveta lahko starši otrok, za katere je Občina Litija v celoti dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, uveljavite rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši ste rezervacijo in odsotnost otroka v vrtcu v času poletnih počitnic dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje do 31. 5. tekočega leta. Vrtec je dolžan pri obračunu rezervacij občini predložiti pisne napovedi staršev.

Starši pa lahko izven termina, določenega v prejšnjem odstavku, uveljavite rezervacijo tudi zaradi odsotnosti otroka v primeru opravičene najmanj enomesečne bolniške odsotnosti otroka. Opravičeno odsotnost dokazujete z originalnim zdravniškim potrdilom o odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni in ste jo dolžni napovedati vrtcu in pristojni občini za doplačilo najkasneje 15. dan od prvega dne odsotnosti otroka.

Rezervacija znaša 50% glede na vaš plačilni razred, z upoštevanjem odštetega deleža prehrane. Starši lahko uveljavljate rezervacijo za edinega ali najstarejšega otroka, ki je vključen v vrtec.

Tisti otroci, ki nimajo stalnega prebivališča v občini Litija, se jim rezervacija obračuna po kriteriju, ki ga določa njihova občina.
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje za občino Litija je objavljen v Uradnem listu RS št. 133/2023, 27. 12. 2023.

Facebook
01 896 25 30
tajnistvo@vrtec-litija.si
Skip to content